Öppet brev till Flygande Veteraners styrelse

Flygande FV-museum Övriga DC-3-data Flygdagar Länkar Media

Bakgrund
I nummer 122 av Flygande Veteraners medlems­tidning (juni 2014) var ett osignerat referat från föreningens årsstämma den 30 mars 2014 infört.

Även på föreningens webbplats publicerades den 10 juli 2014 i stort sett samma text.

Emellertid är innehållet till viktiga delar felaktigt när det gäller föreningens ekonomi.

  De avgående styrelsemedlemmarna i Föreningen Flygande Veteraner har sänt en skrivelse till den styrelse som valdes vid årsstämman med krav på att skrivelsen skulle publiceras i det kommande numret av medlems­tidningen (september 2014) samt på före­ningens webbplats.

Den nya styrelsen har emellertid vägrat att göra detta och därför publiceras skrivelsen här nedan.


 

Till Föreningen Flygande Veteraners styrelse och medlemstidning

Klarläggande om verksamhetsåret 2013 och Föreningens ekonomi

På Flygande Veteraners hemsida, samt i medlemstidningen från juni 2014, publi­ceras ett referat från årsstämman som hölls i mars 2014, avseende verksamhetsåret 2013. Årsstämman beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet utan förbehåll.

Texten på hemsidan och i tidningen är dock i väsentliga avseenden missledande och felaktig. Det antyds exempelvis att föreningen är nära en ekonomisk kollaps. I själva verket är likviditeten god med ca 3,3 miljoner kr i kassan, vilket framgår av balans­räkningen för verksamhetsåret 2013.

Det uppges också att den operativa verksamheten belastar föreningen med ca 900 000 kr. Granskar man siffrorna i bokslutet så är underskottet för den operativa delen (Flyg & Teknik) 586 856 kr, d.v.s. ca 300 000 kr mindre än vad som påstås till medlemmarna. (Se bifogad sammanställning från 2013 års resultatrapport).

Vidare anges att Flygande Veteraners Jubileumsbok, för de första 30 åren, belastar ekonomin med 300 000 kr. Även detta är felaktigt, eftersom föreningen erhållit donationer avsedda för boken på 242 591 kr. Den sammanlagda produktions­kostnaden för boken uppgår till 350 000 kr, så rätt belopp för föreningens kostnad är 107 409 kr, d.v.s. nästan 200 000 kr mindre än vad som framgår i texten till med­lemmarna.

Vidare är det missledande att jämföra ekonomin med förutsättningarna för föreningen som rådde för några år sedan. Exempelvis har sponsringen från SAS upphört, liksom det generösa stödet med fri hangarplats under vintern på Arlanda. Detta har medfört både minskad intäkt och ökade kostnader för föreningen med i storleksordningen 500 000 kr per år. Flytten av den tekniska verksamheten till Västerås har också varit kostsam och reseersättning för tekniker och mekaniker är kostnader som tillkommit.

Kostnaderna för flygbensin har också ökat avsevärt de senaste åren, trots att vi är befriade från miljöskatt. Underhållskostnader och reservdelar kan tyckas vara höga, dock inte anmärkningsvärt med tanke på kravet att endast använda licensierade reservdelar. Daisy har också uppdaterats med utrustning som krävs för god­kännande enligt nya myndighetskrav.

Till yttermera visso, har föreningen under senare år försett flygplanet med nya motorer, som för närvarande har en driftstid på endast ett par hundra timmar, vilket innebär en investering och resurs i miljon­klassen som bör räcka många år framöver. Föreningen har också bekostat en reservmotor, som betingar ett värde av ca 600 000 kr.

Vi hoppas att våra och tidigare styrelsers beslut och åtgärder leder till att vi får se Daisy på sommarhimlen många år i framtiden.

Bästa hälsningar från 2013 års avgående styrelsemedlemmar i Föreningen Flygande Veteraner.


 

Flyg & Teknik
Pax intäkter 887 495 kr    
Direkta kostnader för medlemsflygning   -205 092 kr  
Se spec nedan !   -1 269 259 kr -586 856 kr
 
Medlemsbok
Donationer 242 591 kr    
Produktionskostnad   -350 000 kr -107 409 kr
 
Föreningens övriga verksamheter sammantaget (se årsredovisning) 93 265 kr
 
Föreningen totalt 2 130 715 kr    
    -2 774 025 kr  
Finansiella poster 77 310 kr    
Avskrivningar   -35 000 kr -601 000 kr
 
Anm: Huvudposter Flyg & Teknik
Reparation & Underhåll   -247 370 kr  
Hangar + lokalhyra   -408 279 kr  
Drivmedel AVGAS   -399 699 kr  
Flygavgifter   -74 889 kr  
Tekniker transf VST   -99 843 kr  
Övriga kostnader   -39 179 kr  
Summa:   -1 269 259 kr  


 

2023-02-04

Copyright © 2008 - 2023 dc-3.se

Kontakt